logo
  Twitter Twitter drapeau

Lazard Patrimoine SRI
Beheer met kennis. Omgaan met het irrationele.

Diversifieer uw beleggingen via een SRI-aanpak, en actief risicobeheer


Lazard Patrimoine SRI is een internationaal multi-asset fonds met een aandelenblootstelling variërend van 0% tot 40% van het nettovermogen. De rest van de activa kan bestaan uit vastrentende producten (staatsobligaties, bedrijfsobligaties) en valuta's. Het fonds is met name gericht op beleggers die de waarde van hun activa willen verhogen door middel van een actief en flexibel beheer binnen een risicobewust kader.

KIID en prospectus
document
Factcard
document
Video Lazard Patrimoine SRI
document
Netto-inventariswaarde
document
Administratieve gegevens, kosten en rechten van beleggers
document
ESG-aanpak
document

De beleggingsdoelstelling is om via een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB) een rendement te genereren over de aanbevolen beleggingstermijn van drie jaar dat hoger is dan dat van de volgende samengestelde referentie index: 20% MSCI World All Countries + 80% ICE BofAML Euro Broad Market Index (Bloomberg ticker: EMU0). De index wordt elke maand herschikt. De bestanddelen worden uitgedrukt in euro en zijn met herbelegging van nettodividenden of –coupons.


Classificatie SFDR: Artikel 8 (Fonds met ecologische en/of sociale kenmerken)

Provisie en kosten van het compartiment

Lopende kosten (1) 1,34%
Transactiekosten (incl. btw)
(tussen 0 en 100% voor de beheermaatschappij en tussen 0 en 100% voor de bewaarder)
Aandelen, valuta’s: 0 tot 0,20% incl. btw
Termijninstrumenten en andere transacties: 0 tot € 450 incl. btw per contract
Maximale kosten financieel beheer (incl. btw) 1,38% incl. btw van het nettovermogen exclusief door LFG beheerde icb’s
Administratiekosten buiten de beheermaatschappij (maximum, incl. btw) 0,035% van het nettoactief
Instapvergoeding maximum Niet betaalbaar aan de icbe 2,5% TTC
Betaalbaar aan de icbe N.v.t
Uitstapvergoeding maximum Niet betaalbaar aan de icbe N.v.t
Betaalbaar aan de icbe N.v.t
Prestatievergoeding (incl. btw) N.v.t
Belasting op beurstransacties (2) 1,32% (met een maximum van EUR 4.000 per transactie) in geval van verkoop
Vermogenswinstbelasting op vorderingen (2) Belgische roerende voorheffing van 30% indien het compartiment meer dan 10% van zijn activa belegt in schuldvorderingen

1 De lopende kosten omvatten niet: de prestatieprovisies en de provisies van de tussenpersonen, behalve de instap- en/of uitstapvergoedingen die het compartiment betaalt wanneer het deelnemingsrechten van een ander collectief beleggingsinstrument koopt of verkoopt. De verstrekte cijfers, die de beheers- en bedrijfskosten en de aan het compartiment aangerekende omzetprovisies omvatten, zijn gebaseerd op het in december afgesloten boekjaar van het voorgaande jaar. Deze cijfers kunnen van jaar tot jaar verschillen. De beschrijving omvat directe en indirecte kosten. Voor meer informatie over de kenmerken, risico's en vergoedingen van het product wordt verwezen naar het prospectus dat hierboven beschikbaar is onder de rubriek "DICI en Prospectus".

Rendementen zijn onderworpen aan vergoedingen, belastingen en kosten (rendementen zijn bruto van vergoedingen en belastingen die van toepassing zijn op een gemiddelde Retail cliënt die een Belgische ingezeten natuurlijke persoon is) en binnen het Fonds en de belegger zal minder dan het bruto rendement ontvangen.

2 De fiscale behandeling van elke cliënt kan verschillen en u wordt geadviseerd een professioneel belastingadviseur.

Contact Lazard Fund Managers


Document lfm_belgium@lazard.com Document +32 2 626 15 30

Herinnering van de risico’s voor de belegger

Herhaling van de risico’s voor de belegger : Risico op kapitaalverlies: Het compartiment biedt geen kapitaalgarantie of -bescherming. Het is dus mogelijk dat de belegger het initieel belegde kapitaal niet integraal terugkrijgt. Risico verbonden aan discretionair beheer en assetallocatie: Het rendement van het compartiment hangt zowel af van de effecten en ICB’s die de beheerder kiest als van de assetallocatie die hij hanteert. Het risico bestaat dus dat de beheerder niet de best presterende effecten en icb’s selecteert en dat de spreiding van de beleggingen over de verschillende markten niet optimaal is. Aandelenrisico: De belegger is blootgesteld aan het aandelenrisico. De schommelingen van de aandelenkoersen kunnen de netto-inventariswaarde van het compartiment immers negatief beïnvloeden. Op dalende aandelenmarkten daalt de netto-inventariswaarde. Bovendien is het volume van beursgenoteerde aandelen op de markten voor small- en midcaps beperkt, waardoor de koersen er sterker en sneller kunnen dalen dan op de markten voor largecaps. Daardoor kan de netto-inventariswaarde van het fonds snel en sterk dalen. De beleggers worden er attent op gemaakt dat de werking van en het toezicht op de opkomende markten waaraan het compartiment kan zijn blootgesteld, kunnen afwijken van de normen die gangbaar zijn op de internationale markten. Renterisico: Het risico bestaat dat de waarde van de obligaties en andere rente-effecten en -instrumenten, en dus van de portefeuille, daalt als gevolg van een wijziging in de rentevoeten. Aangezien de rentegevoeligheid binnen een vooraf bepaalde bandbreedte kan schommelen, kan de waarde van dit deel van de portefeuille dalen als de rentevoeten stijgen (indien de rentegevoeligheid van de portefeuille positief is) of dalen (indien de rentegevoeligheid van de portefeuille negatief is). Kredietrisico: De emittent van een obligatie kan in gebreke blijven. Daardoor kan de netto-inventariswaarde van het compartiment dalen. Zelfs als geen enkele emittent in gebreke blijft, kunnen schommelingen in de kredietspreads tot een negatief rendement leiden. De daling van de netto-inventariswaarde kan nog versterkt worden indien het compartiment belegt in schuldbewijzen zonder rating of uit het speculatieve / hoogrentende segment. Tegenpartijrisico: Dit is het risico dat ontstaat doordat dit compartiment gebruikmaakt van onderhandse financiële termijninstrumenten. Dergelijke transacties worden gesloten met een of meer in aanmerking komende tegenpartijen en kunnen het compartiment blootstellen aan het risico dat een van die tegenpartijen in gebreke blijft en haar betalingsverplichtingen niet nakomt. Als gevolg daarvan kan de netto-inventariswaarde van het compartiment dalen. Risico van beleggingen in converteerbare obligaties: De waarde van converteerbare obligaties is afhankelijk van verschillende factoren: de rente, het koersverloop van de onderliggende aandelen en de ontwikkeling van de koers van het derivaat dat in de converteerbare obligatie vervat zit. Als gevolg daarvan kan de netto-inventariswaarde van het compartiment dalen. Wisselkoersrisico: Het fonds kan beleggen in effecten en ICB’s die zelf effecten mogen kopen die in valuta’s van buiten de eurozone luiden. De waarde van de activa van die ICB’s kan dalen als de wisselkoersen schommelen, waardoor de netto-inventariswaarde van het fonds kan dalen. Risico’s verbonden aan beleggen op de opkomende markten: Aandelen die noteren op markten in opkomende landen zijn minder liquide dan aandelen van bedrijven die noteren op de markten van ontwikkelde landen. Sommige effecten uit die landen kunnen dan ook moeilijk of tijdelijk zelfs onmogelijk te verhandelen zijn doordat de handel op de markt stilvalt of als gevolg van reglementaire beperkingen. Bovendien kunnen de koersen op de opkomende markten sterker en sneller dalen dan in de ontwikkelde landen. Bijgevolg kan de netto-inventariswaarde sterker en sneller dalen als het compartiment belegt in effecten van bedrijven op de opkomende markten. Risico van verhoogde blootstelling: Het compartiment kan gebruikmaken van financiële termijninstrumenten (derivaten) om een verhoogde blootstelling te realiseren en zo de blootstelling van het compartiment optrekken tot boven de waarde van het nettovermogen. Afhankelijk van de richting van de transacties die het compartiment aangaat kan een daling (in geval van een longpositie) of een stijging (in geval van een shortpositie) van de koers van het onderliggende actief van het derivaat worden versterkt en een grotere daling van de netto-inventariswaarde van het compartiment teweegbrengen. Als gevolg van de toegepaste afdekkingsstrategie kan de houder van rechten van deelneming mogelijk niet profiteren van de eventuele stijging van bepaalde markten. Duurzaamheidsrisico: Het risico dat een gebeurtenis of situatie met een maatschappelijk, governance- of milieugerelateerd karakter zich voordoet en aanzienlijke negatieve (reële of potentiële) gevolgen heeft voor de waarde van een belegging.

Risicoschaal:

Photo


Belangrijke informatie

Dit is een financiële promotie en is niet bedoeld als beleggingsadvies.

Lazard Patrimoine SRI is een compartiment van de Franse bevek Lazard Multi Assets, die door de Autorité des marchés financiers als icbe is toegelaten en gereglementeerd is, en wordt beheerd door Lazard Frères Gestion SAS.

Exemplaren van het volledige Prospectus, het Key Investor Information Document (KID) en de meest recente Verslagen en Rekeningen in het Engels en, indien van toepassing, in andere talen, zijn op aanvraag verkrijgbaar bij de maatschappij, Lazard Fund Managers, Blauwe Toren - Louizalaan, 326 1050 Brussel, België of op deze website.

Bestaande en potentiële beleggers wordt aangeraden de risicowaarschuwingen in het prospectus en het SIP te lezen en er nota van te nemen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van beleggingen en de inkomsten die zij genereren kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat u niet al het geïnvesteerde kapitaal terugkrijgt. Elke indicatie van rendement is bruto en wordt niet gegarandeerd. Rendementen zijn onderworpen aan vergoedingen, belastingen en kosten (rendementen zijn bruto van vergoedingen en belastingen die van toepassing zijn op een gemiddelde retailcliënt die een Belgische ingezeten natuurlijke persoon is) en binnen het Fonds en de belegger zal minder dan het brutorendement ontvangen. Er kan geen garantie worden gegeven dat de beleggingsdoelstellingen of de prestaties van het Fonds zullen worden bereikt. De in dit document geuite meningen zijn aan wijzigingen onderhevig.

Het rendement op uw belegging kan worden beïnvloed door veranderingen in de wisselkoersen tussen de basisvaluta van het Fonds, de valuta van de beleggingen van het Fonds, uw eenheidsklasse en uw eigen valuta.

De informatie die in dit document wordt verstrekt, mag niet worden beschouwd als een aanbeveling of een verzoek om effecten te kopen, te houden of te verkopen. Evenmin mag worden aangenomen dat een belegging in deze effecten winstgevend is geweest of zal zijn.

De fiscale behandeling van elke cliënt kan verschillen en u wordt aangeraden een professioneel belastingadviseur te raadplegen. De netto-inventariswaarden (NIW's) worden dagelijks gepubliceerd op de website www.fundinfo.com en op de website van de beheermaatschappij.

Voor elke klacht kunt u contact opnemen met de vertegenwoordiger van het LFM-, LAM- of LFG-kantoor in uw land. Bovendien kunt u een klacht indienen of beroep aantekenen bij de Ombudsman voor Financiële Conflicten (North Gate II, Boulevard du Roi Albert II , n° 8, bte.2 , 1 000 Bruxelles, Tél. : +32 2 545 77 70, Ombudsman@OmbudsFin.be, www.ombudsfin.be). De inhoud van dit document is vertrouwelijk en mag alleen worden medegedeeld aan de personen voor wie het bestemd is.

De beheermaatschappij kan overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel bis van Richtlijn 2011/61/EU besluiten de verhandeling van haar collectieve beleggingsregelingen stop te zetten.

Een samenvatting van de rechten van beleggers is beschikbaar in het Frans onder de rubriek "Administrative Information, Expenses and Investors' Rights" hierboven.


België en Luxemburg : Deze informatie wordt verstrekt door het Belgisch bijkantoor van Lazard Fund Managers Ireland Limited, in de Blauwe Louizatoren, Louizalaan 326, Brussel, 1050 België. De Betaalagent en vertegenwoordiger in België voor de registratie en de ontvangst van de aanvragen tot uitgifte of terugkoop van rechten van deelneming of de omzetting van compartimenten is RBC Investor Services Bank S.A.: 14, porte de France, L-4360 Esch-sur-Alzette - Groothertogdom Luxemburg